ICD

Neix l’ Institut Català de les Dones (ICD) que coordinarà les lleis i polítiques de gènere que desenvolupa l’Administració de la Generalitat, a partir de les competències exclusives que atorga l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’Institut Català de les Dones té les competències que li atorga la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dones, modificades per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Any: 1989
Genealogia
  • Institució
Col·lecció