Casella 15. Derogació efectiva dels actes d’homosexualitat i lesbianisme a la Llei de Perillositat Social de 1970

No va ser fins l’any 1979, després de l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978, que s’aconseguí derogar els articles que especificaven perill social en la Llei de Perillositat Social. Aquesta llei perseguia també persones trans, bisexuals i prostitutes i es va derogar plenament l’any 1995. Les lesbianes podien anar a la presó o manicomis i perdre la custòdia dels fills.A més, la protecció dels drets dels i les homosexuals es va aconseguir mitjançant l’article 14 de la CE, que incloïa la igualtat i no discriminació dels i les homosexuals: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

  • Abajo la ley de peligrosidad social