Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs

La Llei impulsada pel PSOE pretèn donar seguretat jurídica a les dones i els professionals que practiquen avortaments davant l’ofensiva antielecció de 3 anys. És una llei de plaços i no supòsits, i permet avortament lliure fins les 14 setmanes. Inclou educació sexoafectiva al currículum escolar, però no anticonceptius gratuïts, com sempre ha reivindicat el moviment feminista.

  • Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010). Boletín Oficial del Estado (BOE), Nº 55, 04 Mar. 2010. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-3514> [Consultat 24 Mar. 2023].
Any: 2010
Genealogia
  • Institució